Právni Ochrana
Prohlášení týkající se upřesnění odstínů

Společnost Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. (dále jen "AN") dělala vše pro to, aby se odstíny, které se zobrazí na obrazovce, blížily co nejvíce těm, které budete používat. AN přes veškeré úsilí nemůže zaručit úplnou shodu odstínů. Barvy fotografií a vzorků, které se na webových stránkách AN vyskytují, se mohou lišit podle nastavení a rozlišení Vaší obrazovky. Tyto webové stránky (dále jen "Stránky") byly vytvořené, abyste si s jejich pomocí dokázali lépe představit výsledek Vašich nápadů při malování. Vždy byste však měli otestovat produkt před jeho zakoupením ve velkém množství. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.

Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví

Logo AkzoNobel Luxol jsou obchodními značkami společnosti AkzoNobel.

Obsah těchto stránek je chráněn kopírovacími reprodukčními právy a právy vztahujícími se k databázi společnosti AkzoNobel Coatings CZ (AN). Nelze pořídit ani držet žádnou kopii, úplnou nebo částečnou, větší výňatek či nové použití obsahu, a žádný větší výňatek nebo nové použití nesmí být využito k jiným záměrům, než je specifikace produktů AN, kromě výslovné autorizace vydané písemně společností AN. Na požádání společnosti AN musí být každá kopie, částečná kopie, výňatek nebo nové použití, nebo další zmiňované materiály, vytvořené pro právní a povolené použití, navráceny, předány, případně na požádání AN, nenávratně zničeny. Jestliže není uvedeno jinak, přísluší autorské právo ke všem dokumentům (obrázkům, ilustracím, textům, animacím atd.) uvedeným na Stránkách a tam použitých materiálům výlučně AN, které si vyhrazuje právo vykonávat ke Stránkám autorská práva, zejména právo Stránky zveřejňovat, šířit a upravovat, při současném respektování práva autorů na uvádění jejich autorství. S ohledem na všechna práva (např. vlastnictví, průmyslová ochranná práva, autorské právo) nebude nikomu udělena licence nebo zvláštní oprávnění. Každé využití bez souhlasu AN je nepřípustné a trestné. To platí obzvlášť pro kopírování (reprodukování), filmování a ukládání a zpracování Stránek v elektronických systémech (internet, intranet, CD-ROM, CD-I atd.). Použití značek (např. známek, log) nezávisle na existenci symbolu Ÿ® nebo ™, je výslovně zakázáno. Všechna výše uvedená pravidla platí také pro software, který může být přímo nebo nepřímo ze Stránek zjištěn nebo použit. Pokud budou Stránky odkazovat na software třetí osoby, platí pravidla takovéhoto nabízejícího a je třeba respektovat jeho práva. Každý uživatel Stránek, který poskytne AN k dispozici informace, souhlasí s tím, že AN získává na tyto informace neomezená práva a může je použít k jakémukoli legálnímu účelu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Tyto informace, které dal uživatel k dispozici, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti.

Použití

AN vytvořilo Stránky za účelem lepší informovanosti svých zákazníků, obchodních partnerů a spotřebitelů o produktech a službách zajišťovaných AN. Každý uživatel Stránek je používá na vlastní riziko a s respektováním níže uvedených závazných pravidel. Třetím osobám se zakazuje dokumenty a/nebo údaje publikované na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu AN využívat pro potřebu svou či jiné osoby, a to bez ohledu na to, zda takové využívání slouží k podnikatelské činnosti či nikoliv. AN zakazuje třetím osobám zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu a integrity Stránek a upozorňuje na to, že takovéto nežádoucí zásahy k tíži AN mohou vyvolat i vznik případné trestní odpovědnosti ze strany nepovolaných osob zasahujících do obsahu Stránek.

Upřesnění informací

AN podniklo veškerá vhodná a účelná opatření, aby zajistilo, že všechny informace zveřejněné na Stránkách jsou ke dni zveřejnění správné a úplné. Přesto může dojít k neúmyslným a náhodným chybám, za které se AN tímto předem omlouvá. AN neručí a nepřebírá žádnou zodpovědnost za informace na Stránkách jako jsou například odkazy, které jsou na Stránkách použity, bez ohledu zda přímo nebo nepřímo.

AN neposkytuje žádnou záruku, výslovnou ani implicitní, vztahující se k informacím, radám a názorům uvedeným na těchto stránkách, včetně všech předmětů použitých přímo či nepřímo na tomto webu. Vyhrazuje si také právo přistoupit ke změnám a úpravám v jakoukoli dobu, bez předchozího upozornění. AN odmítá jakoukoli zodpovědnost za nepřesnosti nebo opominutí na svých stránkách; za všechna rozhodnutí založená na informacích a názorech obsažených na těchto stránkách nese odpovědnost návštěvník. Údaje uveřejněné na Stránkách jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo jejich případné následné aktualizace s uvedením data takové aktualizace, a proto AN doporučuje uživatelům Stránek si vždy zkontrolovat aktuálnost údajů prezentovaných na Stránkách. Ačkoliv AN věnuje aktuálnosti uveřejňovaných údajů náležitou péči a vynakládá maximální možné úsilí o aktualizaci dat publikovaných na Stránkách, neručí AN za aktuálnost údajů uveřejněných na Stránkách.

Viry

AN se snažila, aby tyto Stránky neobsahovaly viry. Nicméně AN nemůže tuto skutečnost zaručit a je tedy na návštěvnících, aby převzali odpovědnost a nainstalovali si odpovídající antivirový program.

Odkazy na další Stránky

Odkazy na další Stránky jsou uvedeny pro Vaše pohodlí, ale AN nenese odpovědnost za obsah externích Stránek, které nabízejí odkazy na její Stránky, případně ke kterým její Stránky odkaz nabízejí.

Reklama

Současné Stránky mohou obsahovat reklamy na produkty a služby jiných společností. AN nenese zodpovědnost za případné nepřesnosti v těchto reklamách a neposkytuje žádnou záruku, výslovnou ani implicitní, vztahující se ke kvalitě nebo funkčnosti tohoto zboží a nábytku.

Nabídky a propagace

Příležitostně může AN prezentovat na těchto Stránkách nabídky, propagační akce nebo soutěže, které budou podléhat specifickým podmínkám, na které budete upozorněni.

Odpovědnost

V míře povolené zákonem odmítá AN jakoukoli zodpovědnost v případě přímé, zvláštní, nepřímé nebo vedlejší škody (včetně veškeré ztráty příjmu, zisku, plánovaného obratu, veškerých dodatečných nebo zbytečných výdajů, veškeré ztráty údajů nebo údajů vztahujících se k Vašemu soukromí), případně za veškerou další škodu, ať už je jakákoli, spojenou jakýmkoli způsobem s užitím nebo s informacemi a názory získanými přímo nebo nepřímo na těchto Stránkách. Toto vyloučení zahrnuje veškerou zodpovědnost v případě viru nebo jiného počítačového kódu, souboru nebo programu určeného k přerušení, ke stáhnutí, zničení, omezení fungování nebo poškození integrity celého softwaru, materiálu, materiálu a telekomunikačního vybavení, a přenosu se Stránkami, nebo který je součástí Stránek AN nebo jakéhokoli dalšího materiálu nabízeného na těchto Stránkách. AN neručí za nesprávné nebo chybějící informace na Stránkách, a proto všechna rozhodnutí, která se zakládají na informacích uvedených na Stránkách, spočívají výlučně a samostatně v odpovědnosti jejich uživatelů. AN odmítá jakékoliv ručení za bezprostřední, konkrétní škody nebo následky škod, nebo ostatní škody podobného druhu, které by vznikly na základě přímého či nepřímého použití informací uvedených na Stránkách. AN rovněž neodpovídá za škody vzniklé nebo související s případnou částečnou nebo úplnou nefunkčností Stránek. Pochopte prosím, že některé jurisdikce nedovolují vyjmutí implicitních záruk, tzn., že některá výše zmíněná vyjmutí, tj. všechna, se nemusí vztahovat na Vás. Navíc, nic nevylučuje odpovědnost společnosti AN v případě poranění nebo úmrtí způsobené zaviněním z její strany.

Mezinárodní použití

Současné webové stránky nejsou určeny pro osoby disponující jakoukoli pravomocí a z jakéhokoli důvodu, je publikace těchto stránek a jejich disponování zakázáno. Osoby, jichž se tyto zákazy týkají, mají na tyto stránky znemožněný přístup. Společnost AN nepotvrzuje, že všechny informace obsažené na těchto webových stránkách jsou vhodné pro použití nebo povolené místními zákony ve všech jurisdikcích. Osoby navštěvující tyto stránky tak činí ze své vlastní iniciativy a nesou zodpovědnost za soulad s platnými zákony nebo místními předpisy. V případě pochybností, se obraťte na právníka.

Aktualizace a změny Stránek

AN si vyhrazuje právo provádět změny nebo doplnění uvedených informací na Stránkách bez předchozího oznámení.

Ochrana osobních údajů

AN si vyhrazuje právo požadovat od uživatele Stránek poskytnutí některého z identifikačních údajů osobní povahy ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění s odkazem na příslušnou obecně závaznou právní úpravu.

Následky porušení pravidel uvedených na Stránkách

Nerespektování výše uvedených závazných pravidel opravňuje AN k podniknutí adekvátních právních kroků a/nebo opatření umožněných obecně závaznými právními předpisy České republiky ve věci ochrany práv a majetkových zájmů AN vůči osobě nerespektující při používání Stránek stanovených pravidel regulujících podmínky přístupu, provozování a užívání Stránek.©2012 Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Všechna práva vyhrazena